Kontrola kvalitete

Laboratorije TBG BH d.o.o. Kakanj, su zadužene za praćenje kvalitete ulaznih komponenti kao i praćenje kvalitete betona. Laboratorije su opremljena prema Euro standardu i sadrže sve neophodne elemente i opremu, za kontrolu kvalitete u procesu proizvodnje betona. U laboratoriji TBG BH se svakodnevno prati kvalitet ulaznih komponenti kao što su cement, voda i agregat. Pored toga kontrolu kvalitete prema BAS EN 206-1:2002, BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007 TPBK (‘’Službene novine FBiH’’ br. 86/08) unutar sistema 2+ vrši Građevinski institute iz Tuzle (GIT Tuzla). Svih 7 betonara u sastavu TBG BH d.o.o. Kakanj su certifiicirale fabričku kontrolu proizvodnje prema BAS EN 206-1. 

TBG BH posjeduje centralnu laboratoriju u Sarajevu i priručne laboratorije u svim ostalim betonarama. Pored laboratorija TBG BH kontrolu kvalitete u PJ Banja Luka vrši BP Institut iz Laktaša.

Enhad Goralija

Rukovodilac odjela za materijale i tehnologiju

TBG BH d.o.o. Kakanj Poslovna zona 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina